elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
Środa 19.06.2024

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu znajdującej się pod adresem https://lobierun.bipdlaszkol.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2021-04-09.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-09.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

 • Niektóre treści utworzone przed datą wejścia ustawy mogą nie zachowywać właściwej hierarchii nagłówków, bądź mieć inne uchybienia w zakresie standardów W3C.
 • Niektóre zdjęcia mogą nie posiadać tekstu alternatywnego.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-03-30. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Romuald Kubiciel, dyrektorlob@gmail.com.

Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 32 216 40 60.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Żądanie składa się do dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu za pośrednictwem wiadmości przesłanej na adres e-mail: dyrektorlob@gmail.com lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Licealna 17, 43-150 Bieruń.

 

Żądanie zawiera:

 • dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem;
 • wskazanie strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej podmiotu publicznego, które mają być dostępne cyfrowo;
 • wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem;
 • wskazanie alternatywnego sposobu dostępu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.
Skargę w przedmiotowej sprawie skłąda się do dyrektora Liceum Ogólnokształcącego im. Powstańców Śląskich w Bieruniu za pośrednictwem wiadmości przesłanej na adres e-mail: dyrektorlob@gmail.com lub pisemnie pocztą tradycyjną na adres szkoły: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Licealna 17, 43-150 Bieruń.
Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej stosuje się przepisy działu VIII ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60 i 730).

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich, ul. Licealna 17, 43-150 Bieruń

 

1. Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli.

Do budynku trzykondygnacyjnego z parteru prowadzą dwa wejścia i jedno wejście udostępnione dla osób niepełnosprawnych przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu.

 

Pierwsze wejście - A. Dla interesantów, pracowników i uczniów prowadzi od strony Licealnej przez plac szkolny. Do drzwi wejściowych budynku prowadzą 6-stopniowe schody wyposażone w obustronne poręcze. Do wejścia nie można dostać się za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi. Od drzwi wejściowych, na poziom parteru budynku prowadzą 6-stopniowe schody wyposażone w obustronne poręcze. Wejście jest częściowo dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku. Drzwi wejścia A monitorowane są przez pracownika obsługi zatrudnionego na stanowisku portiera w pomieszczeniu portierni, które znajduje się po prawej stronie (dla wchodzącego) za wejściem głównym (A) do budynku szkoły oraz monitoring wizyjny VHS oraz termokamerę z włączoną opcją rejestracji obrazu umożliwiającą jego odtworzenie.

 

Drugie wejście – B. Wejście dla uczniów (od strony szatni) prowadzi od ul. Licealnej (z placu szkolnego współużytkowanego ze Szkoła Podstawową nr 1 w Bieruniu. Do drzwi wejściowych z poziomu terenu prowadzą 2-stopniowe schody z poręczą z prawej strony (względem wchodzącego). Do wejścia nie można dostać się za pomocą podjazdu dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi. Od drzwi wejściowych na poziom parteru budynku prowadzą 8-stopniowe schody z poręczą z prawej strony (względem wchodzącego). Kolejne drzwi dwuskrzydłowe – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi prowadzą na korytarz parteru. Wejście jest częściowo dostosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Nie jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Drzwi wejścia B monitorowane są przez monitoring wizyjny VHS z włączoną opcją rejestracji obrazu umożliwiającą jego odtworzenie.

 

Trzecie wejście do szkoły – C. Wejście główne do szkoły podstawowej, udostępnione zostało liceum przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu dla osób na wózku inwalidzkim i niepełnosprawnych ruchowo, które z uwagi na niepełnosprawność nie mogą dostać się do budynku liceum wejściem A i B. Wejście prowadzi od ul. Licealnej (z placu szkolnego współużytkowanego ze Szkoła Podstawową nr 1 w Bieruniu). Do wejścia do budynku (poziom parteru budynku) prowadzą 10-stopniowe schody z poręcza po prawej stronie (względem wchodzącego). Do wejścia do budynku można dostać się z poziomu terenu za pomocą windy zewnętrznej dostosowanej do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim z możliwością wezwania obsługi.

 

Wejście do szkoły na poziomie parteru prowadzi przez dwie pary drzwi dwuskrzydłowych i przestrzeń między nimi pełniącą rolę wiatrołapu. Pierwsze drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego skrzydła - otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi i drugie drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego skrzydła - otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi. Następnie, aby dojść do budynku liceum należy przejść ciągiem komunikacyjnym korytarza parteru szkoły podstawowej i wejściem do budynku liceum. Drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego skrzydła - otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi. Drzwi zamknięte na zamek patentowy, otwierane w razie konieczności przez pracowników obsługi szkoły podstawowej, pracowników obsługi liceum lub podczas przerw śródlekcyjnych przez nauczycieli obu szkół. Wejście jest przystosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Wejście udostępnione przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu jest monitorowane przez pracowników obsługi szkoły i nauczycieli dyżurujących na korytarzu podczas przerw śródlekcyjnych oraz przez system monitoringu wizyjnego Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu. W celu wezwania obsługi należy użyć dzwonka elektrycznego znajdującego się w ścianie windy zewnętrznej.

 

Informacja główna znajduje się przy wejściu głównym do szkoły (A) w pomieszczeniu portiera, które znajduje się po prawej stronie (dla wchodzącego) za wejściem głównym (A) do budynku szkoły.

 

W budynku funkcjonują dodatkowo obszary kontroli w postaci monitoringu wizyjnego VHS z włączoną opcją rejestracji obrazu umożliwiającą jego odtworzenie na korytarzach na każdym piętrze i w postaci dyżurów nauczycieli podczas przerw śródlekcyjnych pełnionych na każdym piętrze.

 

2. Wyjścia i drogi ewakuacyjne z budynkuWyjścia i drogi ewakuacyjne z budynku.


Dla budynku określona został instrukcja bezpieczeństwa pożarowego zwierająca procedurę ewakuacji osób.

Szkoła zapewnia pierwszeństwo osobom niepełnosprawnym w sytuacjach wymagających ewakuacji osób z budynku poprzez bezpośredni udział i udzielaną pomoc osobom niepełnosprawnym podczas ewakuacji zapewnione przez pracowników obsługi szkoły i służby ratownicze biorące udział w akcji ewakuacyjnej.

 

Budynek jest połączony ciągami komunikacyjnymi z innymi obiektami: budynkiem Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu której zarządcą jest dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu (organ prowadzący szkołę - Miasto Bieruń) oraz budynkiem hali sportowej, której zarządca jest kierownik hali sportowej zatrudniony przez Bieruński Ośrodek Sportu i Rekreacji. W związku z połączeniem poszczególnych części obiektu zarządzanego w częściach przez różnych właścicieli (Powiat Bieruńsko-Lędziński dla liceum, Miasto Bieruń dla szkoły podstawowej i hali sportowej) opracowana został jednolita Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego zawierająca plany ewakuacji.

 

W budynku znajduje się 11 wyjść ewakuacyjnych:

 • wyjście A (wejście główne do budynku liceum). Częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wyjście B (wejście do budynku liceum od strony szatni). Częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wyjście C (wejście główne do szkoły podstawowej, udostępnione liceum). Całkowicie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wyjście D (wejście do budynku szkoły podstawowej). Opis zob. Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu.
 • wyjście E (wejście do mieszkania prywatnego zlokalizowanego w budynku liceum. Częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wyjście F (wejście do pomieszczeń technicznych liceum). Częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wyjście G (wejście główne do hali sportowej BOSIR). Opis zob. Deklaracja dostępności hali sportowej BOSiR.
 • wyjście H (wejście boczne do hali sportowej BOSIR od strony ul . Szymanowskiego). Opis zob. Deklaracja dostępności hali sportowej BOSiR.
 • wyjście I (wyjście z budynku liceum na patio szkolne z małej klatki schodowej, a następnie przez bramę przesuwną). Częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wyjście J (wyjście z budynku liceum na patio szkolne z tzw. łącznika, a następnie przez bramę przesuwną). Nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wyjście K (wejście na teren obiektu „Orlik”), przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Budynek szkoły posiada standardowe oświetlenie awaryjne.

W budynku brak oświetlenia awaryjnego przypodłogowego.

 

3. Dostępność pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind i innych dostosowań.


Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Budynek częściowo dostosowany jest dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku liceum na parterze znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku brak jest pochylni platform i wind.

Liceum udostępniona została winda wewnętrzna i zewnętrzna będące własnością Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu. Udostępnione urządzenia pozawalają osobom poruszającym się na wózku inwalidzkim na pokonywanie pionowych barier architektonicznych w budynku w zakresie ich możliwości technicznych. Winda zewnętrzna umożliwia pokonanie pionowej bariery architektonicznej na poziomie terenu i pierwszej kondygnacji budynku. Winda wewnętrzna umożliwia pokonanie pionowej bariery architektonicznej na poziomie pierwszej (parter) i drugiej kondygnacji (pierwsze piętro) budynku.

Brak dostępności pomieszczeń drugiego piętra (trzecia kondygnacja budynku) dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

W budynku liceum znajdują się dwie klatki schodowe. Jedna klatka schodowa (główna) dwubiegowa w pełni dostosowana dla osób niepełnosprawnych. Druga (boczna) jednobiegowa częściowo dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poręcze znajdują się z prawej strony (względem wchodzącego).

Klatki schodowe w budynku liceum nie są dostosowane do potrzeb osób na wózkach inwalidzkich.

W budynku szkoły brak informacji dotykowej/głosowej, pętli indukcyjnej.

W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących.

Patio szkolne z terenem rekreacyjnym dla uczniów liceum. Dojście do obiektu częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Liceum na podstawie umowy korzysta z hali sportowej BOSiR. Przejście z budynku liceum do hali sportowej częściowo jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dostęp do hali sportowej jest możliwy dodatkowo przez: wejście główne do hali sportowej lub wejście boczne do hali sportowej. Przejścia do hali sportowej nie są dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Liceum zarządza obiektem sportowym „Orlik”. Przejście z budynku liceum do obiektu częściowo jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych Obiekt jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Obiekt wyposażony jest w sanitariaty dostosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

 

4. Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.


W budynku na każdym piętrze dostępna jest wizualna informacja o rozkładzie pomieszczeń i drogach ewakuacyjnych.

W budynku szkoły zastosowany został jednolity system numeracji pomieszczeń. Każde piętro oznaczone zostało cyfra arabską: przyziemie – 0, parter – 1, I piętro – 2, II piętro – 3. Wszystkie pomieszczenia w budynku oznaczone zostały numerem 3-cyfrowymi, w którym pierwsza cyfra oznacza kondygnację, a kolejne dwie cyfry, przy zachowaniu ciągłego numeracji, oznaczają numer kolejny pomieszczenia. Numeracja pomieszczeń na każdym piętrze budynku, wg opisanych zasad, rozpoczyna się zawsze od pierwszego pomieszczenia po lewej stronie względem osoby wchodzącej na daną kondygnację główną klatką schodową.

Właściwy numer pomieszczenia znajduje się wraz z informacją o rodzaju i charakterze tego pomieszczenia na tabliczce informacyjnej umieszczonej obok drzwi wejściowych do pomieszczenia.

Dostępność pomieszczeń znajdujących się na pierwszej i drugiej kondygnacji budynku jest możliwy za pomocą windy wewnętrznej udostępnionej przez Szkołę Podstawową nr 1 w Bieruniu. W celu skorzystania z windy wewnętrznej należy przejść drzwi dwuskrzydłowe – czynne wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi. Drzwi identyczne na parterze (tzw. łącznik) i pierwszym piętrze budynku (korytarz pierwszego piętra), łączą budynek liceum z budynkiem szkoły podstawowej. Drzwi zamknięte na zamek patentowy, otwierane w razie konieczności przez pracowników obsługi szkoły podstawowej, pracowników obsługi liceum lub podczas przerw śródlekcyjnych przez nauczycieli obu szkół. Następnie korytarzami skierować się do windy wewnętrznej w budynku szkoły podstawowej i przemieścić się między poziomami. Winda umożliwia komunikację pionową między parterem, a pierwszym piętrem.

Informacji o rozkładzie pomieszczeń w budynku liceum udziela pracownik obsługi w portierni znajdującej się przy wejściu głównym (A) lub pracownicy administracji w sekretariacie szkoły (wejście do sekretariatu od strony wejścia głównego (A) pierwsze na lewo lub pod nr. tel. 32 216 40 60.

Dostępność do informacji lub pomieszczeń budynku dla osób słabowidzących, niewidomych, słabosłyszących, niesłyszących, poruszających się na wózku inwalidzkim niepełnosprawnych w innym zakresie w zakresie, zapewniona jest, w zakresie o którym mowa w deklaracji dostępności, poprzez wsparcie pracownika obsługi pełniącego dyżur w portierni szkoły, pracownika administracji w sekretariacie szkoły lub, w czasie przerw śródlekcyjnych, przez nauczyciela dyżurującego.

Patio szkolne z terenem rekreacyjnym dla uczniów liceum jest częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo, w tym dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim poprzez:

 • wejście (I) na patio z budynku liceum od strony małej klatki schodowej, prowadzi z poziomu parteru szkoły schodami 5-stopniowymi bez poręczy, następnie drzwi jednoskrzydłowe spełniające normy okreslone dla osób niepełnosprawnych i kolejne schody 6-stopniowe z poręczą z lewej strony (względem osoby wychodzącej z budynku szkoły). Wejście jest częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wejście (II) na patio z budynku szkoły od strony tzw. łącznika prowadzi przez drzwi jednoskrzydłowe z poziomu parteru budynku. Drzwi spełniają normy określone dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Następnie schody 6-stopniowe bez poręczy. Wejście nie jest dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.
 • wejście (III) na patio wymaga opuszczenia budynku liceum wejściem (A, B lub C) następnie przez plac szkolny, chodnikiem przy ul. Licealnej i dojściem ścieżką utwardzoną do bramy przesuwnej od ul. Szymanowskiego. Wejście całkowicie przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dostęp do budynku hali sportowej BOSiR wynajmowanej przez liceum na potrzeby prowadzenia zajęć: edukacyjnych wychowania fizycznego, pozalekcyjnych zajęć sportowych itp) zrealizowany jest poprzez przejście z budynku liceum do hali sportowej, które odbywa się poprzez ciąg komunikacyjny obejmujący (kolejno):

 • z poziomu parteru budynku liceum przez drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego skrzydła - otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi,
  schody 6-stopniowe z poręczą po prawej stronie (względem wchodzącego),
 • drzwi dwuskrzydłowe spełniające normy przeciwpożarowe (1) - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego skrzydła - otwierane ręcznie klamką,
 • drzwi dwuskrzydłowe spełniające normy przeciwpożarowe (2) - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego skrzydła - otwierane ręcznie klamką,
  zejście na płaszczyznę boiska hali sportowej BOSiR – schody 10-stopniowe z poręczą obustronną.

Przejście do hali sportowej od strony budynku liceum nie jest dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim.

Dodatkowy dostęp do hali sportowej BOSiR zrealizowany jest poprzez wejście główne i wejście boczne:

 • wejście główne do hali sportowej jest nie całkowicie dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych: z poziomu terenu drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego skrzydła - otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi, następnie schody 5-stopniowe z poręczą z prawej strony (względem osoby wchodzącej. Brak dostępu dla osób na wózkach inwalidzkich.
 • wejście boczne całkowicie dostosowane jest dla osób niepełnosprawnych, w tym poruszających się na wózku inwalidzkim przez pochylnię. Drzwi dwuskrzydłowe - wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego skrzydła - otwierane ręcznie ryglem w skrzydle drzwi.
  Liceum zarządza obiektem sportowym „Orlik” do którego jest dostęp z poziomu terenu przez bramę dwuskrzydłową – wejście przez jedno skrzydło (możliwość otwarcia drugiego) otwierane ręcznie ryglem od strony obiektu.

Dojście do obiektu z budynku liceum zapewnione jest:

 • dla osób z niepełnosprawnością ruchową przez wejście A,
 • dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim wejściem C.

Obiekt sportowy „Orlik” wyposażony jest w zespół boisk do piłki nożnej, piłki koszykowej, piłki siatkowej, badmintona, tenisa oraz miejsce do gry w ping-ponga oraz siłownię zewnętrzną. Obiekt wyposażony jest w szatnie z natryskami, umywalnią i WC. Obiekt wyposażony jest w pomieszczenie z: natryskiem, ubikacją i umywalnią całkowicie dostosowane dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Obiekt jest całkowicie dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, w tym osób na wózku inwalidzkim. Obiekt jest dostępny dla chętnych w godzinach, o których mowa w regulaminie przyjętym uchwałą Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego. Kontrolę nad obiektem sportowym „Orlik” pełni zatrudniony animator sportowy. Obiekt jest monitorowany przez system monitoringu wizyjnego VHS z włączoną opcją rejestracji obrazu umożliwiającą jego odtworzenie.

 

5. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.


Na terenie szkoły nie ma miejsc parkingowych dla pojazdów dwuśladowych.

 

Na terenie szkoły są wyznaczone miejsca do parkowania pojazdów jednośladowych.

 

W bezpośredniej okolicy szkoły znajdują się dwa ogólnodostępne parkingi dla pojazdów dwuśladowych:

 • przy ulicy Licealnej;
 1. aby dojść do szkoły (wejście A) należy przejść przez ulicę Licealną i przez plac szkolny,
 2. aby dojść do szkoły (wejście B lub C) należy przejść ulicę Licealną i chodnikiem skierować się w kierunku budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Bieruniu (ul. Licealna 17a) i przejść plac szkolny kierując się do wejścia B lub C, lub skierować się w kierunku wejścia A i utwardzoną ścieżką poprzez terenie rekreacyjne wokół budynku udać się na plac szkolny do wejścia B lub C.
 • przy ulicy Szarych Szeregów;
 1. aby dojść do szkoły (wejście A) należy przejść plac szkolny.
 2. aby dojść do wejścia B lub C należy skierować się w kierunku wejścia A i utwardzoną ścieżką poprzez terenie rekreacyjne wokół budynku udać się na plac szkolny do wejścia B lub C.

6. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem, przy zachowaniu zwykłych warunków bezpieczeństwa i sanitarnych.

 

7. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.


W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Informacje o artykule

Podmiot udostępniający: Liceum Ogólnokształcące im. Powstańców Śląskich w Bieruniu
Odpowiadający za treść:
Wprowadził informację:
Edytował informację: Katarzyna Urbańczyk
Lista załączników: Brak załączników
Data wytworzenia informacji: 01.01.2018
Data udostępnienia informacji: 01.01.2018
Data ostatniej aktualizacji: 27.12.2022
Liczba wyświetleń: 509
Rejestr zmian: Otwórz

Rejestr zmian

Data
Godzina
Rodzaj
Autor
Nazwa
27.12.2022
18:46:27
edycja
Katarzyna Urbańczyk
Deklaracja dostępności